Teaterplan

Djupa schakt på Teaterplan i Örebro

Balknäs, N. 2021. Djupa schakt på Teaterplan i Örebro. L1980:4669, fastigheterna Teatern 1 och Olaus Petri 3:1, Örebro socken och kommun, Närke. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2021:44.

I samband med att Örebro kommun har byggt om på Teaterplan har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Det största arbetet genomfördes under hösten 2020. En sista schaktgrävning övervakades i april 2021. Sammanlagt har 450 kvadratmeter schaktningsövervakats. Antalet schakt som grävdes var 21 varav sju var djupa brunnsschakt. Utöver de undersökta schakten har markarbeten skett på ytlig nivå över hela ytan. Då berördes endast sentida sättsand. Lämningar från förromersk järnålder, medeltid och efterreformatorisk tid fram till 1900-tal påträffades. Främst i den södra delen av Teaterplan fanns välbevarade kulturlager och konstruktioner. Över de påträffade anläggningarna från järnålder fanns 0,4 meter tjocka lager som innehöll små tegelfragment. Det tyder det på att området legat öde och därefter markberetts som tidigast under 1200-tal. Sammanlagt sju (möjligen åtta) husgrunder har påträffats där den äldsta är från 1440-tal. De yngsta lämningarna utgjordes av gatunivåer från tiden runt sekelskiftet 1800/1900.