Fristaden, Eskilstuna

Ekman, T. 2022. Fristaden, Eskilstuna. L1982:7054 och L1985:5813, Fristaden 1:6, Eskilstuna kommun, Södermanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:05.

Arkeologgruppen har under 2020–2021 utfört en schaktningsövervakning inför anläggandet av en ny gemensamhetsyta i anslutning till Mälardalens högskola i Eskilstuna. Tidigare fanns här en parkeringsplats intill Eskilstunaån. Uppdraget berörde en yta om cirka 750 kvadratmeter där äldre lämningar inte kunde uteslutas.

Övervakningen kom att innefatta schaktåtgärder om cirka 65 kvadratmeter. Schakten gav en entydig bild med uppfyllning av sprängsten och byggskrot, främst i form av tegelkross. Efter en genomgång av äldre kartmaterial tolkades resultatet som att uppfyllning av området skett i omgångar. Åns lopp har justerats vid flera tillfällen för att anpassas till uttag av vattenkraft. Byggskrotet kom från ett sliphus som stod på platsen åren 1891–1954. Spår av äldre bebyggelse påträffades inte och den hade sannolikt utplånats när sliphuset byggdes.