Historisk vattenverksamhet längs Svennevadsåns vattensystem

Ekman, T. & Rönngren, J. 2022. Historisk vattenverksamhet längs Svennevadsåns vattensystem. Hallsbergs och Svennevads socknar, Hallsbergs kommun, Örebro län, Närke. Kunskapsunderlag – inventering. Arkeologgruppen AB rapport 2022:25.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län har Arkeologgruppen AB skapat ett kunskapsunderlag för Svennevadsåns vattensystem. Det består av åarna Skogaån och Svennevadsån samt sjöarna Tisaren, Skogasjön, Lillsjön och Sottern. Kunskapsunderlaget är baserat på kart- och arkivstudier samt fältinventering. Arkivstudierna fokuserade på hur vattensystemet utnyttjats under historisk tid till exempel för vattenkraft, flottning och jordbruk. Fältinventeringen syftade dels till att inventera efter nya lämningar, dels att återbesöka registrerade lämningar med koppling till vattenverksamhet och vid behov kontrollera antikvarisk status och bedömning. I samband med inventeringen nyregistrerades 18 lämningar. Sammanlagt behandlas 29 lämningar inom rapporten.

Dessa utgörs av:

• 6 dammvallar (övrig kulturhistorisk lämning)
• 1 kanal (övrig kulturhistorisk lämning)
• 2 flottningsanläggningar (övrig kulturhistorisk lämning)
• 2 broar (övrig kulturhistorisk lämning)
• 1 fossil åker (övrig kulturhistorisk lämning)
• 2 bytomter/gårdstomt (möjlig fornlämning)
• 1 husgrund, historisk tid (övrig kulturhistorisk lämning)
• 2 lägenhetsbebyggelser (fornlämning)
• 1 färdväg (övrig kulturhistorisk lämning)
• 3 kvarnar (2 fornlämning, 1 ingen antikvarisk bedömning)
• 2 småindustriområden (fornlämning)
• 2 hammarområden (fornlämning)
• 1 järnbruk/metallindustri (övrig kulturhistorisk lämning)
• 2 hyttlämningar (1 övrig kulturhistorisk lämning, 1 ingen antikvarisk bedömning)
• 1 hyttområde (fornlämning)