Kulturhistoriskt kunskapsunderlag av Dammsjöån i Nyberget och Hammarbacksån i Gränshyttan – Linde socken

Rönngren, J. 2021. Kulturhistoriskt kunskapsunderlag av Dammsjöån i Nyberget och Hammarbacksån i Gränshyttan – Linde socken. Kunskapsunderlag – inventering. Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:33.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län, Enheten vatten och naturmiljö, har Arkeologgruppen AB skapat ett kunskapsunderlag för Dammsjöån och Hammarbacksån. Kunskapsunderlaget är baserat på resultaten av kart-och ar-kivstudier samt fältinventering. Inför utförd inventering fanns tre registrerade lämningar inom området. I och med arbetet har 15 nya lämningar registrerats. Efter utfört arbete finns 18 lämningar inom området:

• 2 hyttområden bestående av Nybergets hytta (1539–1809) och Hammarbackens masugn (1812–1870).

• 2 dammvallar bestående av hyttdammar till hyttor som varit i bruk sedan 1530-tal.

• 1 terrassering till ett vattenmagasin.

• 5 broar.

• 1 bytomt till Nyberget, äldsta omnämnande år 1539.

• 2 lägenhetsbebyggelser efter arbetarbostäder kopplade till industriverksamheten i Hammarbacken.

• 2 lämningar efter såg och kvarn vid Nyberget, daterade till 1700-tal. • 1 småindustri efter såg-och kvarnområde i Hammarbacken från 1800-tal.

• 2 flottningslämningar i form av en flottningsränna och en strandskoning.

Dammsjöån har fungerat som vattenkraftresurs till Nybergets hytta sedan tidigt 1500-tal. Förutom hyttverksamheten har en såg och en kvarn tillgodosett byns behov av uppsågat virke och malen säd. Under perioden kring sent 1800-tal och tidigt 1900-tal anpassas vattendraget till flottningsverksamhet. Hammarbacksån var till stor del outnyttjad som vattenkraftresurs fram till tidigt 1800-tal. Dessförinnan hade Gräns-, Dans- och Guldsmedshyttan en hyttdamm vid Gränsjöns utlopp i Hammarbacksån. Under 1800-talet anlades en masugn, kvarn och en såg vid Hammarbacken och ett mindre samhälle växte fram kring den industriella verksamheten. Då flottning utfördes inom Hammarbacken kunde timmer föras via en 400 meter lång ränna förbi såg- och kvarnområdet.