Lotorps bytomt

Larsson, S. 2021. Lotorps bytomt. Arkeologisk förundersökning. L2020:8010, Lotorp 6:7, Risinge socken, Finspångs kommun, Östergötland. Arkeologgruppen AB rapport 2021:45.

Arkeologgruppen AB har i april år 2021 genomfört en arkeologisk förundersökning i Lotorp, strax norr om Finspång i Östergötlands län. Platsen utgör den historiska bytomten för Lotorps by, med belägg från 1300-talet, och bestod vid sekelskiftet 1800/1900 av fyra gårdar: Nämndemansgården, Johannesgården, Eriksgården och Kullen. Efter år 1905 ägdes alla gårdar av Fröbergs fabrik och användes då som arbetarbostäder och lagerlokaler fram till att bebyggelsen rivs under senare delen av 1900-talet och tidigt 2000-tal.

Av byns hus och gårdar fanns lämningar bevarade efter Nämndemansgården, Eriksgården och Kullen. Av Johannesgården återstod enbart spåren av trädgården, möjligen kan även en källare föras till gårdsbebyggelsen. Eriks-gården uppfördes år 1870 och Kullen tillkom år 1903, av dem fanns endast sentida lämningar och inga äldre skikt.

Husgrunder från Nämndemansgårdens mangårdsbyggnad, loge/ladugård och jordkällare var väl synliga på platsen. Bostadshuset uppfördes år 1811 men inga äldre skikt påträffades.

Inga lämningar eller fynd äldre än 1800-tal påträffades inom förundersökningsområdet. Hela bytomten var starkt påverkad av sentida ingrepp som förändrat den naturliga topografin. Äldre bebyggelse inom förundersökningsområdet har förstörts i samband med markarbeten.