Sågtorp 2, Täby

Ekman, T. 2022. Sågtorp 2, Täby. Sågtorp 2, Täby socken, Täby kommun, Uppland. Arkeologisk utredning. Arkeologgruppen AB rapport 2022:16.

Som en del i arbetet med en ny detaljplan inom fastigheten Sågtorp 2 i Täby kommun har en arkeologisk utredning utförts av Arkeologgruppen AB. Utredningen avsåg att fastställa förekomst av eventuella fornlämningar inom detaljplansområdet. Området bestod av en skogbevuxen höjdrygg som under 1900-talet bebyggts med villor. Dessa revs under 1980-talet. Efter fältinventering kunde två objekt urskiljas, ett läge för ett dragontorp och ett läge för Ytterby gård, med medeltida belägg. Inom de båda objekten grävdes sammanlagt tio provschakt. Dessa visade prov på olika aktiviteter i modern tid. Inga spår av fornlämningar påträffades.