Senmedeltida etableringslager vid Kyrkogatan i Arboga

Strengbom, E. 2023. Senmedeltida etableringslager vid Kyrkogatan i Arboga. Arboga stadslager, L2004:3307, Sturestade 3:1 och Gropgården 21:1, Arboga stad och socken, Västmanland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:36.

Under några dagar i oktober och november 2022 utförde Arkeologgruppen AB en schaktningsövervakning inom fornlämningsområdet för Arboga stadslager. Schaktet grävdes dels i Kyrkogatan, dels i tomtmark inom fastigheterna Sturestaden 3:1 och Gropgården 21:1. Schakten var delvis störda av äldre ledningsschakt men en timmerknut, ett vattenrör i trä fanns bevarade. I schaktkanten kunde dessutom äldre gatu- och etableringslager konstateras. Bottenlagret vid Kyrkogatan har 14C-daterats till perioden 1480-1638 e.Kr. Dateringen stämmer väl överens med tidigare datering från Kyrkogatan och visar på att en första etablering norr om kyrkan bör ha skett under 1500-talet.