Stenbockska palatset

Larsson, S. 2023. Stenbockska palatset. L2015:7789, stadslager, Riddarholmen, Stockholms stad, Stockholms län, Uppland. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Arkeologgruppen AB rapport 2023:42

I samband med schaktningar för omläggning och nyinstallation av ledningar i Tryckerigatan på Riddarholmen i Stockholm har Arkeologgruppen AB utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Undersökningen berörde det nordvästra flygelparet till Stenbockska palatset. Flyglarna uppfördes under 1660-talet och revs på 1880-talet. Trots att murarna var genombrutna av rörledningar var de återstående delarna relativt välbevarade. Murarna var uppförda i tegel, med kvaderhuggen sockel i fasaden och grund av gråsten. En av murarna hade en igensatt dörröppning med trappsteg. Fragmentariska lämningar av en spis påträffades, vilket överensstämmer med en planritning över palatset som visar att ett kök legat i den här delen av flygeln.

Mellan flygelbyggnaderna i längan har det funnits en passage som lett in till palatsets gård. I passagen dokumenterades markberedningslager, fyllnadslager och olika gatläggningar. Det yngsta lagret bestod av en stenläggning av kullersten.

Odaterade gråstensmurar framkom i schaktväggen till ett äldre rörschakt. Det gick inte att avgöra om de var en del av flygeln eller om de är äldre. Byggnadsarkeologisk dokumentation av flygelns murar har utförts av Anna Bergman på Medeltidsmuseet. Mur 5, med den igensatta dörröppningen, revs i samband med undersökningen. Övriga murar kvarligger så som de dokumenterats i rapporten.